perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
宿根花卉
宿根福禄考
Phlox paniculata
garden phlox
锥花福禄考
花荵科
福禄考属
美国
宿根福禄考
多年生宿根草本。株高40~90厘米。叶交叉对生,椭圆状披针形,先端渐尖,全缘。圆锥花序顶生;小花高脚碟状,先端5裂,有白、粉、红、蓝、紫等色。花期6~9月。
布置花坛、花境,亦可盆栽,或作为切花使用。
福禄考
福禄考
高山紫菀
高山紫菀
荷包牡丹
荷包牡丹
假龙头花
假龙头花