perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
宿根花卉
紫花酢浆草
Oxalis violacea
violet wood sorrel
堇花酢浆草
酢浆草科
酢浆草属
美国
紫花酢浆草
多年生宿根草本。株高15~30厘米。掌状复叶;小叶3,倒三角形或倒箭形,先端凹,全缘,绿色。伞形花序;小花5~8,淡紫粉色。花期4~12月。
地栽或盆养。
芍药
芍药
射干
射干
绒毛银莲花
绒毛银莲花
蜀葵
蜀葵