perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
宿根花卉
常绿景天
Sedum aizoon
stonecrop
景天三七
景天科
费菜属
西伯利亚、蒙古、中国、日本
常绿景天
多年生常绿肉质草本。株高20~50厘米。叶互生,长披针形至倒披针形,缘具不规则锯齿。聚伞花序;小花黄色。蓇葖果。花期6~8月。
地被植物。
金花耧斗菜
金花耧斗菜
加拿大耧斗菜
加拿大耧斗菜
宿根福禄考
宿根福禄考
一串蓝
一串蓝