Orchid Plant Center
Orchid Plant Center
Orchid Plant Center
兰科植物资料中心
独角石斛
Dendrobium unicum
unique dendrobium
独角兽
兰科
石斛属
老挝、缅甸、泰国、越南等地
独角石斛
多年生附生草本。叶长椭圆形,先端锐尖,全缘。总状花序;小花红色至橙红色。花期暮春至夏季。
盆栽观赏植物。
多花兰
多花兰
白芨
白芨
鹤顶兰
鹤顶兰
褶叶苞舌兰
褶叶苞舌兰