Orchid Plant Center
Orchid Plant Center
Orchid Plant Center
兰科植物资料中心
伞花豆兰
Bulbophyllum umbellatum
umbrella bulbophyllum
伞花卷瓣兰、伞形卷瓣兰
兰科
豆兰属
喜马拉雅山脉西部、东部地区
伞花豆兰
多年生附生草本。叶长圆形,先端钝且凹。伞形花序;小花淡黄色,有褐斑。花期4~6月。
盆栽观赏。
虾脊兰
虾脊兰
卡特兰
卡特兰
建兰
建兰
墨兰
墨兰