greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
温室花卉
王秋海棠
Begonia rex
king begonia
蟆叶秋海棠
秋海棠科
秋海棠属
印度
王秋海棠
多年生草本。株高15~30厘米。叶扁耳形、心形、肾形,缘具锯齿,叶面深绿色,间杂以银白色斑纹,具皱,叶背紫红色,密生绒毛。聚伞花序;小花淡红色。花期周年。
室内盆栽花卉。
鹅掌柴
鹅掌柴
巴西木
巴西木
九重葛
九重葛
马拉巴栗
马拉巴栗