greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
温室花卉
吊兰
Chlorophytum comosum
bracketplant
勾兰、挂兰
百合科
吊兰属
南非
吊兰
多年生常绿草本。地下具肉质根。叶基生,线形,全缘,草绿色。花葶细长,自叶丛中抽出,下垂;总状花序顶生;小花白色。蒴果三棱状扁球形。花期4~8月。
适于盆栽,悬挂装饰。
合果芋
合果芋
橡皮树
橡皮树
袖珍椰子
袖珍椰子
散尾葵
散尾葵