windowsill flowers
windowsill flowers
windowsill flowers
windowsill flowers
窗台花卉
长寿花
Kalanchoe blossfeldiana
winter pot kalanchoe
矮生伽蓝菜
景天科
伽蓝菜属
马达加斯加
长寿花

多年生肉质草本。株高10~30厘米。茎直立。单叶对生,椭圆形,缘具钝齿。聚伞花序;小花橙红至绯红色。蓇葖果。种子多数。花期2~5月。
盆栽花卉。
蟹爪
蟹爪
吊兰
吊兰
五色椒
五色椒
一串珠
一串珠