perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
宿根花卉
日本石竹
Dianthus japonicus
Japanese dianthus
滨瞿麦
石竹科
石竹属
日本、中国
日本石竹
多年生草本。株高20~60厘米。叶卵形至椭圆形,先端急尖或钝,基部渐狭,全缘。聚伞花序;小花有白、红、粉红、紫红等色。花期夏季。
适合用于装点花坛,亦可盆栽,或作为切花使用。
紫花松果菊
紫花松果菊
紫花酢浆草
紫花酢浆草
酢浆草
酢浆草
金花耧斗菜
金花耧斗菜