perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
宿根花卉
加拿大一枝黄花
Solidago canadensis
Canada goldenrod
黄莺、金棒草
菊科
一枝黄花属
北美洲东北部地区
加拿大一枝黄花
多年生草本。株高50~250厘米。叶互生,披针形或线状披针形,质薄。头状花序呈圆锥花序状。花期秋季。
适合作为花境、花坛材料。
金花耧斗菜
金花耧斗菜
加拿大耧斗菜
加拿大耧斗菜
宿根福禄考
宿根福禄考
一串蓝
一串蓝