perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
宿根花卉
一串蓝
Salvia farinacea
blue sage
蓝花鼠尾草
唇形科
鼠尾草属
美国西南部地区
一串蓝
多年生草本。株高50~90厘米。叶对生,卵圆形至长披针形,先端渐尖,缘具锯齿。总状花序;小花轮生,有蓝、浅蓝、蓝紫等色,密被柔毛。花期5~7月。
布置花坛、花境,亦可盆栽,或作为切花使用。
紫花松果菊
紫花松果菊
紫花酢浆草
紫花酢浆草
酢浆草
酢浆草
金花耧斗菜
金花耧斗菜