Orchid Plant Center
Orchid Plant Center
Orchid Plant Center
兰科植物资料中心
绒叶斑叶兰
Goodyera velutina
velvety gastrodia
鸟嘴莲
兰科
斑叶兰属
朝鲜、日本、中国等地
绒叶斑叶兰
多年生地生草本。株高8~16厘米。叶卵形至椭圆形,叶面深绿色或暗紫绿色,叶背紫红色。总状花序;小花白色,具粉红晕。花期9~10月。
地栽或盆栽。
小花兜兰
小花兜兰
日本勺兰
日本勺兰
日本萼脊兰
日本萼脊兰
三棱虾脊兰
三棱虾脊兰