Orchid Plant Center
Orchid Plant Center
Orchid Plant Center
兰科植物资料中心
台湾独蒜兰
Pleione formosana
Formosa pleione
一叶兰
兰科
独蒜兰属
中国台湾
台湾独蒜兰
多年生附生或岩生草本。假鳞茎扁卵形或卵球形。叶椭圆形或倒披针形,先端尖。花常1~2朵,粉色,唇瓣白色,具红褐色斑驳。花期暮冬至初春。
盆栽观花植物。
蝴蝶兰
蝴蝶兰
虎头兰
虎头兰
多花脆兰
多花脆兰
万代兰
万代兰