Orchid Plant Center
Orchid Plant Center
Orchid Plant Center
兰科植物资料中心
卡特兰
Cattleya labiata
ruby lipped cattleya
大花卡特兰
兰科
卡特兰属
巴西
卡特兰
多年生草本。假鳞茎棍棒状。叶椭圆形,钝而厚。花序短,腋生;小花淡粉色;萼片披针形。花期秋季至初冬。
盆栽、切花。
黄花鹤顶兰
黄花鹤顶兰
白花独蒜兰
白花独蒜兰
大花独蒜兰
大花独蒜兰
岩生独蒜兰
岩生独蒜兰