greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
温室花卉
巴西木
Dracaena fragrans
corn plant
香龙血树
龙舌兰科
龙血树属
非洲西南部地区
巴西木
常绿小乔木。株高2~6米。叶聚生于茎顶,宽带状披针形,先端渐尖。圆锥花序顶生;小花白色。花期3~6月。果期7~8月。
室内观叶植物。
鹅掌柴
鹅掌柴
巴西木
巴西木
九重葛
九重葛
马拉巴栗
马拉巴栗