climbing flowers
climbing flowers
climbing flowers
climbing flowers
攀缘花卉
白花紫藤
Wisteria venusta
white wisteria
白雪藤
豆科
紫藤属
日本
白花紫藤
落叶藤本。枝蔓长达9米。奇数羽状复叶互生;小叶9~13,椭圆形至卵形,背面密生细毛。总状花序顶生;小花白色,具浓香。荚果。花期5~6月。
为装点花廊、棚架、篱栅、假山的良好材料,亦可盆栽观赏。
钩藤
钩藤
红花菜豆
红花菜豆
红花油麻藤
红花油麻藤
黄花老鸦嘴
黄花老鸦嘴