CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
仙人掌苑
蓝云
Melocactus azureus
Turk's cap cactus
莺鸣云
仙人掌科
花座球属
巴西
蓝云

仙人掌科植物。株高15~30厘米。植株圆筒形,具9~12棱;棱脊高2~3.5厘米。辐射刺7~11;中刺1~3,灰白色,先端褐色。花生于花座上,洋红色。花期仲夏。
盆栽观赏。
碧塔
碧塔
大统领
大统领
大福球
大福球
钝角毛花柱
钝角毛花柱