CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
仙人掌苑
龟甲球
Echinopsis cinnabarina
lobivia
龟刺球
仙人掌科
丽花球属
玻利维亚
龟甲球

仙人掌科植物。株高约15厘米。茎短筒形。疣突交错排列。刺座位于疣突腋下;刺星状,淡红褐色。花生于茎上端,漏斗形,红色。花期仲夏。
盆栽观赏。
虹光球
虹光球
虎刺
虎刺
虎头
虎头
黄毛球
黄毛球