CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
仙人掌苑
蟹爪
Schlumbergera truncata
Christmas cactus、crab cactus、Thanksgiving cactus
圣诞仙人掌
仙人掌科
蟹爪属
巴西东南部地区
蟹爪

仙人掌科植物,常呈灌木状。株高23~31厘米。茎节倒卵形或矩圆形,嫩绿色。花单生于嫩枝顶端,粉红色。浆果红色,直径约1厘米。花期1~3月。
室内盆栽花卉。
立翁柱
立翁柱
鹿角柱
鹿角柱
短毛球
短毛球
玉翁
玉翁