CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
CACTUS GARDEN
仙人掌苑
白星球
Mammillaria plumosa
feather cactus
白星
仙人掌科
乳突球属
墨西哥
白星球

仙人掌科植物。株高6~15厘米。植株丛生。茎呈球形至圆柱形。刺座生于疣突上;辐射刺40,羽毛状,白色,无中刺。花单生,乳白色。花期仲春。
盆栽观赏。
量天尺
量天尺
仙人掌
仙人掌
令箭荷花
令箭荷花
昙花
昙花