aromatic ornamental plants
aromatic ornamental plants
aromatic ornamental plants
芳香花卉
荚蒾
Viburnum dilatatum
linden viburnum
探春
忍冬科
荚蒾属
亚洲东部地区
荚蒾
落叶灌木。株高可达3米。叶椭圆形,先端尖或钝,基部楔形。圆锥花序;小花高脚碟状,蕾期粉红色,开放后转为白色,具香气。核果。花期4~5月。
可孤植于草坪中,装点庭园。
黄金盏
黄金盏
亚洲文殊兰
亚洲文殊兰
香茅
香茅
柠檬桉
柠檬桉