perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
宿根花卉
酢浆草
Oxalis acetosella
wood sorrel
白花酢浆草
酢浆草科
酢浆草属
欧洲、亚洲
酢浆草
多年生草本。株高5~14厘米。无茎。掌状复叶;小叶3,倒心形,略被柔毛或近无毛。花单生,白色,有紫色脉纹。蒴果。花期5~8月。
为良好的地被植物。
紫花酢浆草
紫花酢浆草
酢浆草
酢浆草
金花耧斗菜
金花耧斗菜
加拿大耧斗菜
加拿大耧斗菜