perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
宿根花卉
中国石竹
Dianthus chinensis
Chinese pink
石竹
石竹科
石竹属
中国
中国石竹
多年生草本。株高30~40厘米。茎簇生,直立。叶对生,条状披针形。花单生或数朵顶生,具白、粉、红、紫等色,微具香气。蒴果。花期4~5月。果期5~6月。
地被植物,亦是花坛、花境的良好材料。
波斯婆婆纳
波斯婆婆纳
琉璃菊
琉璃菊
中国落新妇
中国落新妇
中国石竹
中国石竹