perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
宿根花卉
高山紫菀
Aster alpinus
alpine aster
高岭紫菀
菊科
紫菀属
欧洲、亚洲
高山紫菀
多年生草本。株高10~35厘米。叶对生,匙形至披针形,全缘,深绿色。头状花序单生茎顶;舌状花紫色;管状花黄色。瘦果。花期夏季。果期秋季。
适合装点花坛、花境。
羽裂石竹
羽裂石竹
绿花耧斗菜
绿花耧斗菜
紫花松果菊
紫花松果菊
紫花酢浆草
紫花酢浆草