climbing flowers
climbing flowers
climbing flowers
climbing flowers
攀缘花卉
绿宝石
Philodendron domesticum
spade leaf phillodendron
绿宝石喜林芋
天南星科
喜林芋属
巴西
绿宝石
多年生攀缘草本。株高可达5米。茎具气生根。单叶互生,具长柄,长椭圆状三角形,全缘,鲜绿色,近革质,具光泽。佛焰苞长达18厘米;肉穗花序白色至绿色。浆果。
北部地区需室内盆栽观赏。
红落葵
红落葵
常绿钩吻藤
常绿钩吻藤
蜡花黑鳗藤
蜡花黑鳗藤
络石
络石